Поради редица проблеми във формалното образование в България, децата не успяват да развият напълно своите творчески потенциали. Наред с грамотността, знанията по различни предмети, съвременните деца трябва да развиват и своята креативност, умения за комуникация и множествени интелигентности, изключително необходими за тяхното по-нататъшно развитие и интеграция в социума. Фондация „Be Creative“ вярва, че всеки човек носи талант и че креативността е въпрос на избор. Най-подходящото време за развитието им е ранната детска възраст.

За много деца в България обаче е силно изразен проблемът с достъпността до качествени образователни услуги, поради финансовата невъзможност на техните родители. От друга страна, такива деца имат не само талант, но и голяма мотивация за развитие в съответните области и заслужават да бъдат подкрепени.

Затова основният проект на фондация „Be Creative” е проектът “Креативност без граници“, чрез който фондацията набира средства за осигуряване на целогодишни стипендии за обучението на деца от 5 до 14-годишна възраст по езици и изкуства от семейства с ниски доходи.

„Креативност без граници“ бе създаден с цел да даде възможност на деца с таланти да се развиват по най-добрия начин, въпреки финансовата невъзможност на своите родители.

Освен по проект “Креативност без граници”, още 10 стипендии се отпускат и по проект TechARTnology. Повече информация – вижте тук.

Проектът визира три основни проблема:

 • Масовата образователна система не стимулира креативността
  Силно изразени дефицити в масовата образователна система, свързани с цялостното развитие на децата и най-вече с развитието на креативно мислене и умения за комуникация, изключително необходими за тяхното по-нататъшно развитие и интеграция в социума.
 • Остарели методи и технологии на обучение
  Рефлектират в ниска мотивация за учене и цялостна негативна нагласа към образованието, както от децата, така и от родителите.
 • Силно ограничен или нулев достъп до качествени образователни услуги на деца от социално слаби семейства
  Иновативните образователни услуги днес се реализират предимно от частни институции, предлагащи нови методи на обучение и развитие на креативността. За много деца в България е силно изразен проблемът с достъпността до подобни услуги, поради финансовата невъзможност на техните родители. От друга страна, такива деца имат не само талант, но и голяма мотивация за развитие в съответните области и заслужават да бъдат подкрепени.

Проектът „Креативност без граници“ на фондация „Be Creative” набира стипендии за обучение по езици и изкуства на деца от 5 до 14-годишна възраст, като:

 • осигурява качествено образование и развитие на креативността и талантите на децата чрез съвременни обучителни технологии;
 • стимулира цялостното развитие – интелектуално, емоционално и физическо;
 • популяризира дигиталното творчество сред децата и доказва позитивите от използването на новите технологии в образованието;
 • подпомага събития, свързани с изграждане на екипност, подобряване на комуникацията и груповата креативност при децата.

Основен партньор в проекта „Креативност без граници“ е Fusion Academy – институция за неформално обучение на деца и възрастни по езици и изкуства. Екипът на Fusion Academy има дългогодишен опит в обучаването на деца и възрастни по езици и изкуства и в развиване на техните таланти и креативност. Преподавателите непрекъснато търсят и синтезират най-доброто от световния педагогически опит – стратегии, технологии и методи.

За Be Creative и Fusion Academy обучението е най-вече изграждане на отношения на доверие, подкрепа и любов между обучители и обучавани. Основните методите, използвани в обученията са:

 • Съвместно учене и сътрудничество
 • Учене чрез опит и откривателство
 • Евристично /креативно/ обучение
 • Групово обучение
 • Игрови модели и симулации и много други…

Интегрираната годишна програма е подчинена на обща концепция, която позволява да бъдат изградени креативни мостове между отделните дисциплини.

Срок за кандидатстване – 14 септември 2018 г.!

Кандидатстването и подбора на децата ще се извърши в два кръга, както следва:

 • Кръг 1:
  • 01.08.2018 – 14.09.2018 г. – Подаване на електронна поща или на хартиен носител формуляр за кандидатстване за стипендия „Креативност без граници”, с точно попълнени данни на детето и на родителите, както и останалите изискуеми документи, описани по долу;
  • 18.09.2018 г. – Анонсиране на преминалите към втори кръг кандидати;
 • Кръг 2:
  • 19-26.09.2018 г. – Преминалите Първи кръг кандидати се явяват на интервю с представители на Be Creative и на обучителната институция – Fusion Academy;
  • 28.09.2018 г. – Обявяване на десетимата стипендианти по проект „Креативност без граници”

За стипендия могат да кандидатстват всички деца, които отговарят на следните изисквания:

 • Деца, които имат изявен интерес към изкуства или езици;
 • Деца от предучилищна възраст до седми клас (от 5 до 14 г.), включително, които да са записани във формална форма на обучение;
 • Деца от семейства с ниски доходи, НЕнадвишаващ 600 лв. на член от семейството;
 • Добър успех в училище (над 5,00) за децата от втори до седми клас, включително.

Документите, необходими при кандидатстването, са:

 • Попълнен формуляр за кандидатстване за стипендия „Креативност без граници“;
 • Документи, удостоверяващи, че дохода на член от семейството е под 600 лв.;
 • Документ, удостоверяващ, че детето е записано в редовна форма на обучение;
 • Документ, доказващ успеха на децата от втори до седми клас.

Документите могат да бъдат изпратени на адрес гр. София, кв. Драгалевци, ул. Витошка Зорница 2.

Курсовете, за които могат да кандидатстват децата, са:

 1. Рисуване – 5-14 г.
 2. Дигитални изкуства – 7-14 г.
 3. Приложна креативност – 6-8 г.
 4. Моден дизайн – 9-14 г.
 5. Дизайн и  проектиране – 9-14 г.
 6. Графичен дизай 10-14 г.
 7. Фотография и видео – 8-14 г.
 8. Театрална школа – 6-9 г./10+ г.
 9. Съвременен танц – 6-9 г./10+ г.
 10. Хип-хоп | Street Dance – 6-9 г./10-14 г.
 11. Звук и ритъм 7-14 г.
 12. Творческо писане 10-18 г.
 13. Английски език – 5-14 г.
 14. Немски език – 7-14 г.
 15. Испански език – 7-14 г.

Всички одобрени деца, ще бъдат поканени на интервю с педагогическия състав на Fusion Academy и представители на фондация “Be Creative”.

Формуляр за кандидатстване може да изтеглите от тук
Изисквания за кандидатстване можете да изтеглите от тук

Повече информация за курсовете по езици и изкуства във Fusion Academy може да видите на долупосочените линкове.

Fusion Academy ezici
Fusion Academy izkustva