Поради редица проблеми във формалното образование в България, децата не успяват да развият напълно своите творчески потенциали. Наред с грамотността, знанията по различни предмети, съвременните деца трябва да развиват и своята креативност, умения за комуникация и множествени интелигентности, изключително необходими за тяхното по-нататъшно развитие и интеграция в социума. Фондация „Be Creative“ вярва, че всеки човек носи талант и че креативността е въпрос на избор. Най-подходящото време за развитието им е ранната детска възраст.

За много деца в България обаче е силно изразен проблемът с достъпността до качествени образователни услуги, поради финансовата невъзможност на техните родители. От друга страна, такива деца имат не само талант, но и голяма мотивация за развитие в съответните области и заслужават да бъдат подкрепени.

Затова основният проект на фондация „Be Creative” е проектът “Креативност без граници“, чрез който фондацията набира средства за осигуряване на целогодишни стипендии за обучението на деца от 5 до 14-годишна възраст по езици и изкуства от семейства с ниски доходи.

„Креативност без граници“ бе създаден с цел да даде възможност на деца с таланти да се развиват по най-добрия начин, въпреки финансовата невъзможност на своите родители.

Освен по проект “Креативност без граници”, още 10 стипендии се отпускат и по проект TechARTnology. Повече информация – вижте тук.

Проектът визира три основни проблема:

 • Масовата образователна система не стимулира креативността
  Силно изразени дефицити в масовата образователна система, свързани с цялостното развитие на децата и най-вече с развитието на креативно мислене и умения за комуникация, изключително необходими за тяхното по-нататъшно развитие и интеграция в социума.
 • Остарели методи и технологии на обучение
  Рефлектират в ниска мотивация за учене и цялостна негативна нагласа към образованието, както от децата, така и от родителите.
 • Силно ограничен или нулев достъп до качествени образователни услуги на деца от социално слаби семейства
  Иновативните образователни услуги днес се реализират предимно от частни институции, предлагащи нови методи на обучение и развитие на креативността. За много деца в България е силно изразен проблемът с достъпността до подобни услуги, поради финансовата невъзможност на техните родители. От друга страна, такива деца имат не само талант, но и голяма мотивация за развитие в съответните области и заслужават да бъдат подкрепени.

Проектът „Креативност без граници“ на фондация „Be Creative” набира стипендии за обучение по езици и изкуства на деца от 5 до 14-годишна възраст, като:

 • осигурява качествено образование и развитие на креативността и талантите на децата чрез съвременни обучителни технологии;
 • стимулира цялостното развитие – интелектуално, емоционално и физическо;
 • популяризира дигиталното творчество сред децата и доказва позитивите от използването на новите технологии в образованието;
 • подпомага събития, свързани с изграждане на екипност, подобряване на комуникацията и груповата креативност при децата.

Основен партньор в проекта „Креативност без граници“ е Fusion Academy – институция за неформално обучение на деца и възрастни по езици и изкуства. Екипът на Fusion Academy има дългогодишен опит в обучаването на деца и възрастни по езици и изкуства и в развиване на техните таланти и креативност. Преподавателите непрекъснато търсят и синтезират най-доброто от световния педагогически опит – стратегии, технологии и методи.

За Be Creative и Fusion Academy обучението е най-вече изграждане на отношения на доверие, подкрепа и любов между обучители и обучавани. Основните методите, използвани в обученията са:

 • Съвместно учене и сътрудничество
 • Учене чрез опит и откривателство
 • Евристично /креативно/ обучение
 • Групово обучение
 • Игрови модели и симулации и много други…

Интегрираната годишна програма е подчинена на обща концепция, която позволява да бъдат изградени креативни мостове между отделните дисциплини.

Срок за кандидатстване – 14 септември 2018 г.!

Кандидатстването и подбора на децата ще се извърши в два кръга, както следва:

 • Кръг 1:
  • 01.08.2018 – 14.09.2018 г. – Подаване на електронна поща или на хартиен носител формуляр за кандидатстване за стипендия „Креативност без граници”, с точно попълнени данни на детето и на родителите, както и останалите изискуеми документи, описани по долу;
  • 18.09.2018 г. – Анонсиране на преминалите към втори кръг кандидати;
 • Кръг 2:
  • 19-26.09.2018 г. – Преминалите Първи кръг кандидати се явяват на интервю с представители на Be Creative и на обучителната институция – Fusion Academy;
  • 28.09.2018 г. – Обявяване на десетимата стипендианти по проект „Креативност без граници”

За стипендия могат да кандидатстват всички деца, които отговарят на следните изисквания:

 • Деца, които имат изявен интерес към изкуства или езици;
 • Деца от предучилищна възраст до седми клас (от 5 до 14 г.), включително, които да са записани във формална форма на обучение;
 • Деца от семейства с ниски доходи, НЕнадвишаващ 600 лв. на член от семейството;
 • Добър успех в училище (над 5,00) за децата от втори до седми клас, включително.

Документите, необходими при кандидатстването, са:

 • Попълнен формуляр за кандидатстване за стипендия „Креативност без граници“;
 • Документи, удостоверяващи, че дохода на член от семейството е под 600 лв. – при забавяне, може да ги предадете и след 14 септември
 • Документ, удостоверяващ, че детето е записано в редовна форма на обучение; – при забавяне, може да ги предадете и след 14 септември
 • Документ, доказващ успеха на децата от втори до седми клас. – при забавяне, може да ги предадете и след 14 септември

Документите могат да бъдат изпратени на адрес гр. София, кв. Драгалевци, ул. Витошка Зорница 2.

Курсовете, за които могат да кандидатстват децата, са:

 1. Рисуване – 5-14 г.
 2. Дигитални изкуства – 7-14 г.
 3. Приложна креативност – 6-8 г.
 4. Моден дизайн – 9-14 г.
 5. Дизайн и  проектиране – 9-14 г.
 6. Графичен дизай 10-14 г.
 7. Фотография и видео – 8-14 г.
 8. Театрална школа – 6-9 г./10+ г.
 9. Съвременен танц – 6-9 г./10+ г.
 10. Хип-хоп | Street Dance – 6-9 г./10-14 г.
 11. Звук и ритъм 7-14 г.
 12. Творческо писане 10-18 г.
 13. Английски език – 5-14 г.
 14. Немски език – 7-14 г.
 15. Испански език – 7-14 г.

Всички одобрени деца, ще бъдат поканени на интервю с педагогическия състав на Fusion Academy и представители на фондация “Be Creative”.

Формуляр за кандидатстване може да изтеглите от тук
Изисквания за кандидатстване можете да изтеглите от тук

Повече информация за курсовете по езици и изкуства във Fusion Academy може да видите на долупосочените линкове.

Fusion Academy ezici
Fusion Academy izkustva